1 Definities

Coöperatie
De Coöperatieve Vereniging OpenGeoGroep U.A., statutair gevestigd te Utrecht, postadres aan de Zonnebaan 12C, 3542 EC, Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30263985.

Opdrachtgever
Iedere partij die producten en/of diensten afneemt van de COÖPERATIE, hierna te noemen OPDRACHTGEVER.

hierna ook gezamenlijk te noemen: “PARTIJEN”;

 

2 Geldingsbereik

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij COÖPERATIE producten en/of diensten aan OPDRACHTGEVER levert.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
3. De Algemene Voorwaarden van OPDRACHTGEVER zijn voor COÖPERATIE niet bindend en niet van toepassing.

 

3 Offertes en opdracht

1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen, tarieven en kosten exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
3. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode.
4. COÖPERATIE bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door OPDRACHTGEVER kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5. Indien OPRDRACHTGEVER derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan nadat daarover met COÖPERATIE overeenstemming is bereikt.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen rust

 

4 Looptijd en einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door de COÖPERATIE uitgebrachte offerte door OPDRACHTGEVER schriftelijk wordt bevestigd.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van OPDRACHTGEVER uit welke hoofde ook jegens COÖPERATIE in verband met het verrichten van werkzaamheden doorCOÖPERATIE in ieder geval na één jaar na het moment waarop OPDRACHTGEVER bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

5 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. OPDRACHTGEVER is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke COÖPERATIE overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. OPDRACHTGEVER is gehouden COÖPERATIE onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor risico van OPDRACHTGEVER.

 

6 Levering

1. De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de OPDRACHTGEVER datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien OPDRACHTGEVER niet binnen veertien dagen nadat COÖPERATIE hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.
2. Alle door COÖPERATIE genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan COÖPERATIE door OPDRACHTGEVER zijn verstrekt.
3. COÖPERATIE is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer gehaald kunnen worden indien sprake is van omstandigheden die redelijkerwijze niet konden worden voorzien bij het aangaan van de overeenkomst.
4. Indien COÖPERATIE bij uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of materialen van OPDRACHTGEVER of is de OPDRACHTGEVER een vooruitbetaling verschuldigd aan de COÖPERATIE, dan wordt de leveringstermijn verlengd met een periode gelijk aan de termijn van ingebrekestelling van
OPDRACHTGEVER.
5. Bij overschrijding van een leveringstermijn door COÖPERATIE kan OPDRACHTGEVER geen aanspraak maken op vergoeding van de hierdoor geleden schade en kan OPDRACHTGEVER de overeenkomst niet ontbinden zonder COÖPERATIE volledig schadeloos te stellen.
6. COÖPERATIE is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstig gedeeltelijke facturering.

 

7 Honorarium

1. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

8 Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 30 dagen, uitgaande van de factuurdatum.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de OPDRACHTGEVER over het factuurbedrag een rente in rekening gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de renteberekening afgerond naar volle maanden.
3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de OPDRACHTGEVER verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de OPDRACHTGEVER. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van OPDRACHTGEVER naar het oordeel van COÖPERATIE daartoe aanleiding geeft, is COÖPERATIE gerechtigd van OPDRACHTGEVER te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien OPDRACHTGEVER nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is COÖPERATIE gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen OPDRACHTGEVER aan COÖPERATIE uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

9 Overmacht

1. In het geval van overmacht heeft COÖPERATIE het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat OPDRACHTGEVER uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interessen kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog – ook buiten Nederland -, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van leveringen door nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, ziekte van de opdrachtnemer en
overigens alle onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang van COÖPERATIE storen en/of de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

 

10 Wijzigingen

1. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht danwel afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts dan van kracht wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door OPDRACHTGEVER welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de OPDRACHTGEVER extra in rekening gebracht.
3. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
4. Veranderingen in de verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

 

11 Annuleringen

1. PARTIJEN kunnen te allen tijde de overeenkomst annuleren met een minimale opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. De annulering dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Indien de OPDRACHTGEVER de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan COÖPERATIE alle voor de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, met een minimum van 50% van de hoofdsom.

 

12 Eigendom en licentie

1. Door COÖPERATIE gemaakte resultaten van de opdracht waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, blijven eigendom van COÖPERATIE, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de facturatie nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van OPDRACHTGEVER, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. OPDRACHTGEVER verkrijgt het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de resultaten van de opdracht in zijn bedrijf of instelling. De OPDRACHTGEVER is niet bevoegd deze resultaten te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien delen van resultaten van de opdracht door toedoen of nalaten van de OPDRACHTGEVER in bezit zijn gekomen van derden, verkrijgt COÖPERATIE het recht op een onmiddellijk opeisbare boete, welke minimaal gelijk is aan het bedrag dat voor het vervaardigen van de programmatuur werd overeengekomen.
4. Het staat COÖPERATIE vrij gebruik te maken van de in de loop van de opdracht ontwikkelde systeemmethodieken, broncode en opgedane ideeën.
5. OPDRACHTGEVER vrijwaart COÖPERATIE voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
6. OPDRACHTGEVER staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software.

 

13 Garantie

1. Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal COÖPERATIE naar beste kunnen gebreken herstellen, indien de resultaten van de opdracht niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet.
2. Herstel van eventuele verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
3. Te allen tijde moet COÖPERATIE in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
4. OPDRACHTGEVER heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens COÖPERATIE heeft voldaan.
5. De garantie is niet van toepassing indien de resultaten van de opdracht door andere dan COÖPERATIE is gewijzigd en mits de onderhoud- en beheerinstructies van COÖPERATIE door OPDRACHTGEVER ook zijn opgevolgd.
6. Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden. Ook wordt geen garantie verleend indien OPDRACHTGEVER gebruik maakt van illegale software, of van hard- en/of software waarvan COÖPERATIE heeft aangegeven dat deze niet compatible is met de door hem geleverde en/of geïnstalleerde software.

 

14 Reclames en klachten

1. Reclames en klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover OPDRACHTGEVER reclameert, danwel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien OPDRACHTGEVER aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan COÖPERATIE te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames en klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van OPDRACHTGEVER niet op.
3. In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft OPDRACHTGEVER de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door OPDRACHTGEVER reeds betaald honorarium.

 

15 Adviezen

1. OPDRACHTGEVER kan geen rechten ontlenen aan adviezen van COÖPERATIE welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

16 Aansprakelijkheid

1. In geen geval is COÖPERATIE aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie, schade wegens verlies van gegevens en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies.
2. Ten aanzien van door COÖPERATIE geleverde software aanvaardt COÖPERATIE geen enkele aansprakelijkheid.
3. Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt COÖPERATIE geen enkele aansprakelijkheid.
4. COÖPERATIE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie welke door OPDRACHTGEVER zijn verstrekt.
5. De aansprakelijkheid van COÖPERATIE is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
6. OPDRACHTGEVER vrijwaart COÖPERATIE voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat OPDRACHTGEVER aan COÖPERATIE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij OPDRACHTGEVER aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van COÖPERATIE.
7. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door COÖPERATIE ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

 

17 Vrijwaring

1. OPDRACHTGEVER vrijwaart COÖPERATIE uitdrukkelijk van aanspraken van derden wegens inbreuk op copyrights en/of rechten van derden. Alle daarmee gemoeide kosten, worden in een voorkomend geval op OPDRACHTGEVER verhaald. Onder deze kosten vallen onder andere maar niet uitsluitend: kosten van aanspraken van derden, kosten van extern juridisch advies, gerechtelijke kosten en de arbeidsuren van COÖPERATIE.

18 Strijdigheid

1. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

19 Aanpassingen

1. COÖPERATIE behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

20 Toepasselijk recht

1. Op deze Algemene Voorwaarden, de opdracht en eventuele daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

21 Geschillenregeling

1. Alle geschillen die tussen PARTIJEN mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Algemene Voorwaarden, de opdracht of andere overeenkomsten, zullen PARTIJEN trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
2. Alle geschillen kunnen ook voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.